Skip to the content

Salgsbetingelser

Alminnelige betingelser for salg av utstyr, maskinvare og programvare

 

EASIFY AS forplikter seg til å levere utstyr, maskinvare og programvare som kunden selv bestiller. EASIFY AS leverer varer på angitt sted. For programvare erverver kunden kun en bruksrett.

De leverte varer forblir EASIFY AS sin eiendom til de er fullt betalt. EASIFY AS har således salgspant i de leverte varer i samsvar med Pantelovens § 3 – 14, flg.

Kunden er selv ansvarlig for valg av utstyr, herunder definisjonen av sitt behov i denne forbindelse. Dersom maskinvaren eller programvaren skal tilsluttes et eksisterende system, har kunden ansvaret for at leveransen fungerer sammen med øvrig utstyr, se for øvrig punkt 9.

EASIFY AS forplikter seg til å yte service i forbindelse med utbedring av mangler ved den leverte varen som skyldes konstruksjonsfeil, eller materialfeil. Slik reklamasjon må fremmes skriftlig snarest mulig etter at manglene oppdages, og senest innen garantitiden på levert utstyr.

Utbedring skjer ved reparasjon eller omlevering av varer eller deler med samme ytelse etter EASIFY AS sitt valg. Utskiftede deler tilfaller EASIFY. For programvare levert av tredjemann der EASIFY AS utelukkende er forhandler, er EASIFY AS sitt ansvar begrenset til leverandøren sitt ansvar.

Utbedring skjer hos EASIFY AS eller utstyrsleverandøren sin utpekte representant. Transportutgifter mv dekkes av kunden så fremt ikke annet fremgår av utstyrsleverandøren sine garantibestemmelser. Dersom utbedring må skje på stedet dekker kunden utgifter til reise, reisetid, diett og opphold i henhold til gjeldende satser.

EASIFY AS er under enhver omstendighet uten ansvar for feil dersom utstyret ikke er brukt etter produsenten sine retningslinjer. Herunder bl.a. dersom kunden foretar endringer i, eller utvider systemet, benytter rekvisita som ikke overholder de anbefalte spesifikasjoner, ikke følger overleverte bruksanvisninger og instrukser, eller benytter utstyret på en annen måte enn forutsatt.

EASIFY AS sitt ansvar ved mangler begrenses til utbedring som angitt. Enhver følgeskade som for eksempel skade på annet utstyr og eiendom, skade på person, tapt fortjeneste og/eller annet direkte eller indirekte tap forårsaket av mangel.

EASIFY AS sitt ansvar er uansett begrenset oppad til leveransen sin kontraktsum.

Leveringstider er å oppfatte som estimert, med mindre det uttrykkelig fremgår at den er bekreftet og EASIFY AS har under enhver omstendighet rett til tilleggstid dersom forsinkelsen skyldes forhold som utenfor egen kontroll som for eksempel, men ikke begrenset til, streik, offentlig reguleringer, importrestriksjoner, force majeure samt forsinkelse fra fabrikk, transport, underleverandører m.v. Ved slike forsinkelser utover 2 mnd. Kan kunden avbestille og partene har i så fall ingen ytterligere krav mot hverandre.

Ved forsinkelser utover bekreftet leveringstid kan kunden kreve dagbot med 0,1% av kontraktsummen for den del av leveransen som forsinkelsen gjelder for hver virkedag som forsinkelsen var, dog begrenset oppad til 10 % av kontraktsum. Ved vesentlig forsinkelse kan kunden heve kjøpet.


Prisjustering på driftsavtaler 2023

Det siste året har medført kostnadsøkninger på flere områder for mange bransjer.

For Easify har dette bl. a. medført økte kostnader på lønn, transport, rekvisita og annet forbruksmateriell til våre produkter.

Med bakgrunn i dette vil driftsavtaler fra 01.07.2023 bli justert opp med 12 %.

Tilbake til topp